MEET THE MIT INDIA CONFERENCE TEAM


Anusha Paliwal MBA 2017

.

Rakesh Sridhar TPP 2017

.

Amit Tomar SDM 2018

Arun Singh TPP 2017

Emil Kuruvilla MBA 2018


Preeti Sampat MBA 2018

Vibhuti Agrawal Biological Engg 2017

Zoya Puri MSRED 2017

Akshay Bagai SDM 2017

Ankur Kulshreshta Postdoc 2018

Nirali Savla MBA 2018

Shruti Banda SDM 2018

Shuvo Banerjee MBA 2018

Yamini Krishnan Chemical Engg. 2019

Pranov Rai MBA 2018

Karan Sachan SDM 2018

Ananth Govind Rajan PhD ChemE 2018